සුනිල් සරත් පෙරේරා

ගීත

මන කල් හද විල්
මේ මහ කන්ද
සැන්දෑ අහසේ
දෑත තබන්නට
ඇය යන්න ගියා මැකිලා
බාලොලි බාලොලියේ
යසෝධරා
මගේ රටට දළදා හිමි සරණයි
මහා වරුසාවට
දුහුල් වලා පෙළ
සෙනෙහෙ විලෙන්
ඈත එපිට ගම්මානෙන් බැස එන
මගේ මව්බිම
නාගසළඹ වැයෙන පදට
රා රා රා... බොම්බියේ
සැන්දෑ කළුවර ගලා හැළෙන විට
අනෝතත්ත විල
පෙර දිනයක මා පෙම් කල යුවතිය