2017 අප්‍රේල් 06 BMICH (ජෙස්මින් ශාලාවේ) දී.

සමාශංසා හරසර උළෙල

Sunil Sarath Perera
Sunil Sarath Perera
Sunil Sarath Perera

Sunil Sarath Perera
Sunil Sarath Perera
Sunil Sarath Perera

Sunil Sarath Perera
Sunil Sarath Perera
Sunil Sarath Perera

Sunil Sarath Perera
Sunil Sarath Perera
Sunil Sarath Perera

Sunil Sarath Perera
Sunil Sarath Perera
Sunil Sarath Perera

Sunil Sarath Perera
Sunil Sarath Perera
Sunil Sarath Perera

Sunil Sarath Perera
Sunil Sarath Perera
Sunil Sarath Perera

Sunil Sarath Perera
Sunil Sarath Perera
Sunil Sarath Perera